Tidigare konferenser

X

  2019

Borgholm

11-12 april

Familjehederns beskyddare – från förtryck till attitydförändring
Farman Sediq och hans familj flydde till Sverige från Kurdistan i Norra Irak 1999. Han växte upp i mångkulturella stadsdelen Bergsjön i Göteborg. När Farman kom till Sverige som 12-åring var det självklart för honom att hans uppgift som ende son i familjen var att kontrollera och bevaka sina systrar. Farman beskriver att han hamnade i ett nätverk av människor från samma kultur och att han umgicks med killar som triggade varandra till en rå jargong och fokus på heder. I gymnasiet blev Farman själv förälskad i en tjej som levde under hedersförtryck. Hennes familj accepterade inte att hon hade en relation, så de fick träffas i smyg. Det som fick Farmans värld att förändras var när flickvännen rycktes ifrån honom brutalt. Det fick honom att tänka till. Han kom till en samtalsgrupp och började ändra sin attityd och sina värderingar kring heder.

Uppsala kommuns arbete mot hedersförtryck
Sofia Venemalm arbetar som strateg på Uppsala kommun med särskilt ansvar för hedersrelaterat våld och förtryck. Hon berättar om Uppsala kommuns kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland niondeklassare. Kartläggningen lyfter särskilt tvångsäktenskap, barns ofrihet i vardagen samt vad unga tycker om lagen om tvångsäktenskap. Fokus är unga som lever med villkorade möjligheter att välja partner och hur de svarat kring olika former av våldsutsatthet, ofrihet i vardagen och i frågor om lagstiftning, jämfört med unga som inte uppgett begränsningar i valet av partner.

TRIS
Mariet Ghadimi berättar om TRIS – Tjejers Rätt i Samhället – och dess verksamhet.

Bakgrund – hederskulturella normer och värderingar i klansamhället
Religionsvetarna har erfarenheter från studier i länder som Syrien, Indien, Iran, Nordkorea och Kina. Religionsvetarna är religiöst och partipolitiskt obundna och utgår alltid ifrån aktuell forskning ifrån en rad samhällsvetenskapliga perspektiv, så som sociologi, psykologi, antropologi, statsvetenskap, och historia. Religionsvetarna har arbetat aktivt i fem år med utbildningar om migration och integration, kulturmöten, värderingsfrågor, diskriminering, hbtq-frågor, hedersproblematik, samt frågor som berör radikalisering och våldsbejakande extremism. Bland deras kunder finns kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, samordningsförbund, HVB-hem och asylboenden, samt diverse olika ESF-projekt.

Pojkar och unga män i hederskontexten
Astrid Schlytter är docent i rättssociologi vid Stockholms universitet och hennes centrala forskningsområde rör konflikter som kan uppstå i mötet mellan å ena sidan det svenska samhällets individbaserade syn på kvinnors frihet och å andra sidan traditioner som innebär kontroll av kvinnors sexualitet. Det senare kan uttryckas genom arrangerade äktenskap med olika grad av tvång och förväntningar om att den unga kvinnan ska vara oskuld vid äktenskapets ingående. Konflikter av detta slag kan uppstå på individ- såväl som på samhällsnivå. Tillsammans med forskaren Devin Rexvid har hon gett ut boken Mäns heder: att vara både offer och förövare. I sin föreläsning gör Astrid en bakgrundsbeskrivning av hedersrelaterat förtryck och våld för att sedan gå över till en fördjupad diskussion om pojkars och unga mäns villkor i hederskontexten. Särskilt fokus läggs på pojkars och unga mäns dubbla roller som både offer och förövare.

Juno Blom
Juno Blom är riksdagsledamot för Liberalerna och ledde tidigare, under tolv år, det nationella arbetet mot hedersvåld och hedersförtryck vid Länsstyrelsen i Östergötland. Som riksdagsledamot är det hennes uttalade mål driva frågor som rör barns rätt i samhället och kampen mot hedersvåld. Juno Blom tilldelades Pela och Fadime-utmärkelsen 2018 för sin kamp mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Riksorganisationen GAPF
Riksorganisationen GAPF grundades år 2001 av Sara Mohammad, under namnet Glöm Aldrig Pela-föreningen. Föreningen bytte namn till det nuvarande Riksorganisationen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime, efter mordet på Fadime Sahindal året 2002. Till en början verkade GAPF enbart i Stor-Stockholmsområdet men idag har verksamheten expanderat till nationell nivå genom bildandet av flera olika lokala föreningar runtom i landet. Förutom att hjälpa utsatta jobbar GAPF med informationsspridning och opinionsbildning. Idag är GAPF ett väletablerat och efterfrågat kunskapscenter vad gäller hedersrelaterat våld och förtryck mot ungdomars och kvinnors rättigheter i hela Sverige. Sara Mohammad berättar om föreningens verksamhet och håller workshop.

  2018

Trollhättan

19-20 april

Trollhättans arbete med interkulturellt samskapande för social hållbarhet och tillväxt
Monica Hanson, kommunstyrelsens vice ordförande, Trollhättans stad

Arbetet med demokrati, jämställdhet och integration inom svensk fotboll
Sevana Bergström, integrationssamordnare, Svenska Fotbollsförbundet

Nationalismens framfart – ser vi ett nytt 1930-tal?
Vladislav Savic, föreläsare och före detta korrespondent för Sveriges Radio

Uppdaterad bild av Migrationsverkets uppdrag och nuläge
Lena Johansson, Migrationsverket Region Öst

Alla kommuner behöver pantertanter och ungdomsboende
Gunnel Lundmark och Britt-Marie Meng, ungdomsboendet Grästorp

Kampen för att få ensamkommmande och unga som varit länge i Sverige att få stanna
Kinna Skoglund och Sara Edvardsson Ehnborg, #vistårinteut

Välkommen till Sverige
Teater Sörmland i samarbete med Nyköpings kommun och scenkonst Sörmland framförde en pjäs baserad på verkliga händelser. Aisha och Mohammed, 14 och 16 år, har efter en traumatisk upplevelse varit tvungna att fly från sitt hemland, Afghanistan.

  2017

Jönköping

19-20 oktober

Uppdrag och nuläge
Mats Rosenqvist, Migrationsverket

Vad är nyckel till en hållbar bostadsförsörjning?
Anne-Marie Axelsson, projektledare, Sandra Junerud, integrationssamordnare, Värnamo kommun

Migrationens möjligheter och utmaningar
Sara Thalberg och Caroline Tovatt, Delegationen för migrationsstudier

IS framfart och tillbakagång
Jonatan Malm, Religionsvetarna

Norrköping

27-28 april

Omvärldsbild och mottagande/bosättning i Sveriges kommuner
Nicholas Smidhagen, Migrationsverket

Lindra och skapa hopp i ett alltmer hårdnande klimat, Röda Korsets center för krigsskadade och torterade
Susanne Durehed, leg. psykolog, verksamhetschef, Röda Korset

Möjligheter och utmaningar som Sverige står inför inom integration och etablering. Hur skapar vi ett hållbart mottagande och en effektiv etablering?
Ylva Johansson, Arbetsmarknads- och Etableringsminister

Traumatisk exil och exilrelaterat trauma
Badi Kalami, terapeut och kurator, Västra Götalandsregionen

Böcker utan text, där enbart bilder förmedlar berättelsen. Silent Books
Cay Cornelius

”Bli inte hopplösa!” Vardagsstrategier bland barn på flykt i en papperslös situation
Åsa Smith, doktor i socialantropologi, Göteborgs Universitet

Hedersvåld och förtryck som ett resultat av strukturella och kulturella mekanismer
Rasool Awla, Göteborgs universitet

Double Cup – där näringslivet mobiliserar för att möta nyanlända
Lisa Knutsen, näringslivschef, Trollhättans Stad

  2016

Göteborg

20-21 oktober

Vilka möjligheter och utmaningar står Migrationsverket inför idag?
Stefan Bergman, sektionschef, Migrationsverket

Där andrummet uteblev – en volontärrapport från Grekland
Annika Thelin, Dråpen i havet, Norge

Interkulturell kommunikation – Kultur, identitet och kulturmöten
Jonas Stier, professor i sociologi

Tio korta filmer som visar en kvotflyktings erfarenhet som nyanländ i Sverige
Ahmad Alhallaq, Theresa Eriksson, Hamed Bakhtiari, Maria Sandberg, Vuxenskolan och Värnamo kommun

Våga springa mot strömmen – Migrationsverkets yngsta expert på flyktingkvoter
Suad Ali, Migrationsverket

Nyckeltal för lokal uppföljning av integrationsarbetet
Björn Andersson, Sveriges Kommuner och Landsting

Arbetsförmedlingen – Aktuella möjligheter och utmaningar inom Etableringsuppdraget
Christine Johansson, verksamhetssamordnare på Enheten Integration och etablering, Arbetsförmedlingen

Unite People – Ett fotbollsprojekt som sysselsätter ungdomar i Varberg
Adnan Bainca

Kompisbyrån Göteborg – En ideell organisation som skapar möten mellan nyanlända och etablerade genom att bli fikakompis eller musikkompis
Helena Rewucha och Jens Östgaard

IT-guide – Projekt där nyanlända ungdomar arbetar som IT-guider till seniorer
Gunilla Lundberg

  2015

Göteborg

22-23 oktober

Lag om mottagande av nyanlända
Arbetsmarknadsdepartementet

Idéburet och offentligt partnerskap för mottagande av ensamkommande barn
Anna Tell, utvecklingsledare, Göteborg stad

Sveriges Kommuner och Landsting om integrationsprocesen
Lotta Dahlerus, SKL

Emanuel Nilsson

  2014

Norrköping

10–11 april

Att tänka utanför kontoret
Per Thorneé, Halmstads Fastighets AB

Nyanländas bosättning inom Etableringsreformen
Alina Treijner och Sanja Kasunic, Arbetsförmedlingen

Kommunerna och etableringen
Lotta Dahlerus, Sveriges Kommuner och Landsting

Kompetens & Karriär
Lena Lago, projektledare, Södertälje kommun

Metodstöd för Lokala överenskommelser
Hans-Göran Johansson, Arbetsförmedlingen

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd – vem ska samverka och kring vad?
Maria Boman, Sveriges Kommuner och Landsting

Hur främjar man motståndskraft och återhämtning hos ensamkommande flyktingbarn
Yassin Ekdahl, psykolog

Statsbidrag efter prestation
Migrationsverket

  2013

Göteborg

10–11 oktober

Flyktingläget avseende barn
Richard Svanegård, Migrationsverket

Min resa
Kasim Husseini, SAK, KF

Hitta rätt – Ett material för ensamkommande ungdomar
Louise Parbring, Enhetschef Boende för ensamkommande ungdomar, Göteborgs stad

Göteborgs stad ♥ Social ekonomi = Sant
Anneli Assmunsson och Ingela Andersson, Göteborgs Stad

Med rätt att delta – Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden
Elin Landell, särskild utredare, Statens Offentliga Utredningar

Presentation av Internationella Kvinnoföreningen i Malmö
Julica Ugricic, ordförande

Move It
Elin Vestberg och Maria Söderborg, Individuell Människohjälp

Norrköping

10–11 april

Nyanländas etablering – 2 år med Etableringsuppdraget
Hans-Göran Johansson, sakområdesspecialist, Integration & Etablering, Arbetsförmedlingen

Barn utsatta för människohandel
Ingrid Åkerman, Utredare/Projektledare, Enheten för social utveckling, Länsstyrelsen i Stockholms Län

Integrationsarbete under förändring
Sam Yildirim, Utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholms Län

Sveriges Kommuner och Landsting
Lotta Dahlerus

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar
Katarina Munier, Socialstyrelsen

Flyktingfamiljen i kris – Migrationsprocessens påverkan på familjestrukturen
Yassin Ekdahl, psykolog

  2012

Göteborg

8-9 oktober

Barn i väntan & Barn i start – En stödgruppsverksamhet för nyanlända barn och ungdomar
Lina Börjesson och Suzan Sharif, BIV & BIS Göteborg

Nyanlända och lärande
Nihad Bunar, professor, Stockholms universitet

Kvalitet i mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar
Yngve Torberntsson, Utvecklingsledare/Verksamhetchef, Regionförbundet Östsam/Boxholms kommun

Ensamkommande flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter från uppväxten i hemlandet till livet som unga vuxna i Sverige
Marie Hessle, Fil. dr., leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Nulägesrapport från Sveriges Kommuner och Landsting

Vägen till behandlingsarbete går via Ullared – Somaliernas syn på psykisk ohälsa
Yassin Ekdahl, psykolog, Behandlingscenter för krigsskadade och torterade

Riktlinjer/checklista för mottagande av ensamkommande/nyanlända barn i skola och utbildning och överlämnande mellan skolor
Kommunförbundet Stockholms Län

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar
Kommunförbundet Stockholms Län

Vägledning och checklista för god man för ensamkommande barn
Kommunförbundet Stockholms Län