Om SOFI

SOFI bildades 1979 med Småland som bas i en organisation för invandrarbyråpersonal. Då utlästes SOFI Smålands Organisation för Invandrarbyråpersonal. Sedan starten har flykting- och invandrarfrågor kommit att handläggas av flera olika aktörer inom den kommunala förvaltningen och idag fokuseras mycket arbete på att integrera människor i vårt samhälle. SOFI har således inte längre sin hemvist enbart inom kommunernas invandrarverksamhet utan är fastmer ett organ som ska tillvarata och utveckla goda idéer som har med integration att göra. Idag ska SOFI utläsas som SamarbetsOrganisationen för Flykting- och Integrationsfrågor. Därmed är organisationen inte heller geografiskt begränsad utan ser hela Sverige som sitt upptagningsområde. Kommuner och organisationer från norr till söder är således välkomna att bli medlemmar i SOFI.

SOFI:s syfte

Enligt SOFI:s stadgar, som i stort bygger på den av riksdagen antagna integrationspolitiken, ska organisationen följa utvecklingen av flykting- och integrationsfrågor, sträva efter och stimulera till samordning samt god och likvärdig kvalitet i servicen till alla kategorier invandrare, verka för att personal erbjuds möjlighet till utbildning och utveckling, samt övrig kompetenshöjning inom verksamhetsområdet.

SOFI:s organisation

SOFI har antagna stadgar och en vald styrelse. Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret. Årsmöte hålls i samband med årets första konferens.

Medlemskap och medlemsavgift

SOFI vänder sig i första hand till personal inom kommunens flykting- och integrationsverksamhet. Medlemskapet hänförs bland andra till kommun eller annan organisation eller institution med likartad verksamhet som erlägger medlemsavgift. I övrigt är såväl politiker som annan personal inom stat, landsting och organisationer välkomna att delta i konferenser anordnade av SOFI.