Stadgar

Stadgar för SOFI – Samarbetsorganisationen för flykting- och integrationsfrågor antagna 2018-04-19.

§1 Föreningens ändamål

Föreningens verksamhetsidé och ändamål är att vara ett levande forum för kunskapsutveckling i integration och migrationsfrågor i Sverige. Även andra frågor som positivt kan påverka hur det praktiska arbetet utformas inom den offentliga sektorn, civilsamhället och samhället i övrigt är eftersträvansvärt.

Föreningen uppfyller sitt ändamål genom att minst ordna två (2) konferenser någonstans i Sverige och medverka till korrekt informationsspridning till alla berörda aktörer inom verksamhetsområdet.

§2 Föreningens värdegrund

SOFI bildades 1979 och är fackligt, partipolitiskt och religiöst obundet. SOFI jobbar för mänskliga rättigheter.

§3 Föreningens säte

Föreningens hemvist och säte ska följa den av senaste årsmötets valda ordförandens hemort och adress.

§4 Medlemskap

Medlemskap förutsätter verksamhet inom den offentliga sektorn, från civilsamhället och andra organiserade aktörer som arbetar inom verksamhetsområdet som tillämpar demokratiska principer i sitt arbete. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom fem arbetsdagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Styrelsen godkänner ansökning löpande.

§5 Medlemsavgift

Medlem skall betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§6 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av ordförande, samt 6 övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

§7 Styrelsens uppgifter

När inte årsmötet är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen är beslutande när minst fyra ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och/eller ledamot som därtill utses.

Styrelsen har till uppgift att

 • Verkställa av årsmötet fattade beslut
 • Anordna konferenser
 • Medverka till korrekt informationsspridning till aktörer inom integrationsområdet
 • Förvalta SOFI:s ekonomi
 • Se till att för föreningen gällande lagar och bindande regler följs
 • Förbereda årsmötet
 • Sammanträda när ordföranden finner det lämpligt eller om minst tre ledamöter begär det

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt, samt får utses till befattning inom styrelsen.

§8 Räkenskaper verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår och omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december. Styrelsens senaste årsredovisning skall överlämnas till föreningens revisorer senast en (1) månad före årsmöte.

§9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två (2) på årsmötet utsedda revisorer varav den ena skall vara en medlem ”föreningsrevisor”. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årmötes- och styrelseprotokoll, samt övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en (1) månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast sju (7) dagar före årsmötet.

§10 Valberedningens sammansättning

Valberedningen består av ordförande och två (2) övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 31 december tillfråga dem vilkas mandattid utgår, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast en (1) månad före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

§11 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen innan april månads utgång. Kallelse sker genom föreningens media senast 30 dagar före årsmötet och senast 30 dagar före extra årsmöte. Motioner skall inkomma senast två (2) månader innan årsmötet. Förslag till årsredovisning skall presenteras senast 14 dagar innan årsmötet i SOFI:s media.

Vid årsmötet skall följande behandlas

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragslista
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret  b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisionsberättelse för verksamhetsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgift
 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av två (2) år
 12. Val av tre styrelseledamöter för en tid av ett (1) år och tre ledamöter för en tid av två (2) år
 13. Val av två (2) revisorer, varav den ene är föreningsrevisor för en tid av ett (1) år
 14. Val av valberedning på tre (3) personer och som väljs för en tid av två (2) år, vilken en (1) skall utses till ordförande.
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 16. Föranmälda övriga frågor.

§12 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet skall behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§13 Rösträtt

Varje medlem har en (1) röst. Rösträtt tillkommer en (1) närvarande representant för varje betalande medlem, verksamhet. Som verksamhet räknas kommun, självständiga statliga myndigheter, civilsamhällsorganisationer och andra organiserade aktörer som arbetar inom verksamhetsområdet.

§14 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den som ordföranden biträder. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Mötet är beslutsmässigt då med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid mötet.

§15 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av stadgarna krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster på två (2) efterföljande årsmöten varav ett kan vara ett extra årsmöte. Perioden mellan dessa årsmöten skall vara minst fyra (4) månader. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

§16 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två (2) på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att föreningen avförs från medlemsförteckningen.

§17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av två (2) på varandra följande årsmöten med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar, m.m., skall arkiveras, till exempel i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

§18 Tvist skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnader för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuella sekreterare, delas lika mellan parterna.